«Затверджено»

Рішенням установчих зборів засновників

громадської організації  «Стратегічна візія»

Протокол № 1 від «13» червня 2022 р. 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СТРАТЕГІЧНА ВІЗІЯ»

м. ЗАПОРІЖЖЯ – 2022

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Громадська організація «Стратегічна візія» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.
1.2. Найменування Організації:
повне – Громадська організація  «Стратегічна візія»
скорочене – ГО «Стратегічна візія»
1.3. Назва Організації іноземною мовою:
повна – Strategic vision
1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, організація може мати свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.
2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.
2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.
2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.
2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.
2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.
2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.
2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.
2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.
2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

3.МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Організації є сприяння економічній, інфраструктурній та ментальній відбудові України.
3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
3.2.1. Організація дискусій, круглих столів, лекцій та інших заходів, спрямованих на економічну, інфраструктурну та ментальну відбудову України.
3.2.2. Допомога вимушено переміщеним особам, військовим, ветеранам.
3.2.3. Підтримка громадських ініціатив.
3.2.4. Підтримка проектів та ініціатив, спрямованих на економічну, інфраструктурну та ментальну відбудову України.
3.2.5. Проведення освітніх, просвітницьких та профорієнтаційних проектів, спрямованих на економічну, інфраструктурну та ментальну відбудову України.
3.2.6. Висвітлення перебігу відбудови України.

4.ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Організації за рішенням Голови Організації. Голова Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.
4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
4.5.1. До прав члена Організації належить:
4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність Голови Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ним рішення та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.
4.5.1.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду.
4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
4.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.
4.5.2. Члени Організації зобов’язані:
4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Організацією;
4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
4.6.2. у випадку порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
4.6.3. смерті члена Організації.
4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Організації. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
4.7. Підстави для виключення з членів Організації:
– неодноразові порушення вимог Статуту;
– неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;
– несплати членських внесків протягом останнього року.
4.8. Питання про виключення вирішується Головою Організації.

5.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Голова Організації.
5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності.
5.3.1. У Загальних зборах беруть участь члени Організації особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.
5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Головою Організації за потреби. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх Головою Організації, а також членами Організації.
5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин.
5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:
5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.
5.3.5.3.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.3.5.4.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3.5.5.  Обрання та відкликання Голови Організації.
5.3.5.6. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  Голова організації. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.
5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.
5.4. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом та Загальними зборами.
5.4.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки та є підзвітним Загальним. Голова організації вправі вносити на розгляд Загальних зборів Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.4.2. Голова Організації:
5.4.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.4.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
5.4.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.4.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.4.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.4.2.6. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що потребують розгляду Загальних зборів Членів Організації.
5.4.2.7. Звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
5.4.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.
5.4.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.4.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних у випадках:
– за власним бажанням на підставі письмової заяви;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.
5.4.5. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців скликаються Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

6.ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
6.1.1. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
6.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності Організації, внаслідок яких:
6.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).
6.2.2.   Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.
6.2.3.     Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

7.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Вид та форму міжнародної співпраці організації визначаються на Загальних зборах Організації.

8.ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.
8.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.
8.3. Рішення про створення відокремленого підрозділу приймається на Загальних зборах Організації.

9.КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
9.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.
9.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
9.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
9.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.
9.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.
9.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

10.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

11.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об’єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.
11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.
11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
11.7. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим Організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).